Praktijkinformatie en afspraken Oefentherapie Utrecht | Interfysiek

Oefentherapie Cesar/Mensendieck | Interfysiek

Interfysiek verklaart klachten in het steun- en bewegingsapparaat uit het bewegings­gedrag. Bij natuurlijk bewegingsgedrag worden gewrichten en spieren in de juiste volgorde en juiste combinatie gebruikt. Een verstoring van deze volgorde en combinatie kan leiden tot klachten. Als dit verstoorde bewegingsgedrag is geautomatiseerd gaan die klachten niet vanzelf over. Interfysiek organiseert individuele cursussen waarin natuurlijk bewegingsgedrag opnieuw wordt aangeleerd zodat zonder pijn kan worden gefunctioneerd.

 

Bepaling aantal behandelingen

Met de gegevens uit de intake wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde behandelingen Tijdens de intake is de observatie gericht op de volgende punten:

  • bewegingsgedrag
  • lichaamsbouw
  • functioneren van het feedbacksysteem
  • sensomotorisch leervermogen
  • invloed van eventuele onderliggende aandoeningen en/of klachten op het bewegingsgedrag.

 

Afspraken/privacy

 

  • Afzeggen van een afspraak door de patiënt dient 24 uur van te voren te geschieden. Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak wordt de behandeling in rekening gebracht.
  • Bij alle rapportages de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht worden genomen en dat zonder toestemming van de betrokkene geen mededelingen worden gedaan aan derden. Lees hier onze privacy policy.

 

 

Tarieven

Consult 30 minuten                                                             € 32

Onderzoek inclusief 1e consult *                                   € 48

Behandeling aan huis                                                         € 64

Werkplekonderzoek en consult op de werkplek     € 64

 

Vergoeding verzekeraars

In de meeste gevallen wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U betaalt als klant voor de geleverde dienst en hiervoor ontvang u een factuur. Die kunt u zelf indienen bij de zorgverzekeraar.

De praktijk Oefentherapie Cesar – Mensendieck Utrecht is contractvrij. Dat betekent dat er geen contracten zijn aangegaan met de zorgverzekeraars. Hier hebben wij bewust voor gekozen. Dit geeft ons de ruimte om het belang van de client voorop te stellen. We kunnen in overleg met de client beslissen welke behandeling het beste past en hoeveel tijd we hieraan besteden. Uitgebreide onnodige verslaglegging en administratie t.b.v. de zorgverzekeraar vallen weg. En dat levert behandeltijd op.  

 

Nazorg

Om het resultaat van de behandeling te waarborgen wordt aangeraden om 3 en 6 maanden na het afronden van het traject te controleren of het geleerde nog voldoende beheerst wordt.

 

Klachtenregeling

Eventuele relevante klachten dienen binnen 10 werkdagen na ontdekking van de tekortkoming schriftelijk te worden ingediend met een omschrijving en onderbouwing van de klacht. Interfysiek vof zal de klacht vertrouwelijk behandelen en binnen 4 weken na ontvangst van de klacht reageren. Klachten graag richten tot : Interfysiek vof

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij.